KontaktWynagrodzenieOfertaZespółKancelaria

SPOKÓJ NA HORYZONCIE

-Z KANCELARIĄ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ-

KANCELARIA

Radca Prawny Karol Ogonowski świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Klientom oferujemy pełne zaangażowanie we współpracę, profesjonalizm, elastyczność w działaniu, innowacyjne rozwiązania i przejrzystą komunikację. Działamy profesjonalnie i terminowo. Zapewniamy korzystne rozwiązania, które czynią życie i pracę łatwiejszymi.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego i spadkowego oraz w zakresie windykacji wierzytelności.

zespół

Radca Prawny

Karol Ogonowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Sz - 1274.

oferta

Zakres usług

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w następujących dziedzinach:

I.
Rozwiązywanie sporów sądowych i pozasądowych
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych, administracyjnych  i cywilnych
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja przed sądami polubownymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
 • reprezentacja klientów w postępowaniu zabezpieczającym
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
II.
Prawo Spółek
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
 • pomoc prawna w zakresie tworzenia umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami
 • pomoc prawna w zakresie sporów między wspólnikami i akcjonariuszami
 • bieżąca obsługa korporacyjna
 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych
III.
Prawo zamówień publicznych
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
 • opracowywanie dokumentacji postępowania
 • przeprowadzanie postępowań w imieniu zamawiającego
 • prowadzenie procesów negocjacyjnych oraz udział w rokowaniach
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych
IV.
Prawo nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
 • obsługa prawna transakcji sprzedaży nieruchomości
 • doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych
 • doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych
 • obsługa prawna w zakresie procesu budowlanego, obejmującą opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów budowlanych
 • reprezentacja klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej
 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesach uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości
V.
Prawo budowlane
 • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie wszelkich spraw związane z dochodzeniem roszczeń obejmujących prawo własności, w tym w sprawy o potwierdzenie zasiedzenia, o rozgraniczenie, o służebności, o naruszenie posiadania oraz o zniesienie współwłasności
 • doradztwo w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
 • doradztwo w uzyskaniu warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie, opiniowanie umów o roboty budowlane pomiędzy stronami procesu budowlanego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali
VI.
Prawo ochrony środowiska
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami
 • doradztwo przy postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
 • kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony środowiska w związku z prowadzeniem inwestycji
VII.
Prawo łowieckie
 • doradztwo w zakresie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych
 • reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w sprawach szkód łowieckich
 • sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawnych
 • bieżące doradztwo kół łowieckich
 • reprezentowanie członków Polskiego Związku Łowieckiego przed organami związku oraz organami kół łowieckich
VIII.
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacja
 • przygotowywanie strategii działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli
 • prowadzenie procesów negocjacyjnych dotyczących sądowych i pozasądowych porozumień z wierzycielami
 • sporządzanie i negocjowanie wszelkich umów oraz przygotowywanie wniosków i innych dokumentów związanych z procesami upadłościowymi
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z procesem restrukturyzacji
 • reprezentowanie klientów w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • kompleksowy nadzór prawny nad całością procesu restrukturyzacji
IX.
Prawo pracy
 • pomoc z zakresu zasad zatrudniania pracowników i współpracowników na rzecz klientów tworzących nowe podmioty
 • pomoc z zakresu określania zasad wynagradzania kadry menedżerskiej
 • doradztwo z zakresu zwolnień grupowych
 • negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników
 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych
 • sporządzanie projektów umów dotyczących administrowania bazami danych osobowych
X.
Prawo ubezpieczeniowe
 • pomoc z zakresu dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym analiza w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody
 • doradzamy klientom w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania
 • reprezentujemy klientów w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania
XI.
Prawo stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • przygotowanie statutów stowarzyszeń, fundacji
 • rejestracja stowarzyszeń i fundacji w KRS
 • udział w posiedzeniach organów statutowych stowarzyszeń i fundacji
 • przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych stowarzyszeń i fundacji
XII.
Prawo ochrony zdrowia
 • prowadzenie stałej obsługi podmiotów leczniczych
 • reprezentacja pacjentów w przypadku naruszenia ich praw oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za błędy medyczne
XIII.
Prawo rodzinne i spadkowe
 • sprawy związane z podziałem majątku wspólnego małżonków
 • doradztwo klientom w sprawach alimentacyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu o sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem
XIV.
Windykacja należności
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego, uprawniającego do przymusowej egzekucji długu
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • nadzorowanie postępowań egzekucyjnych
53c7d63b03cf279b75dbdad1_logoblue.png

W celu omówienia konkretnego przypadku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

wynagrodzenie

53c8dc80a3d18978642ee96a_money.png

Wynagrodzenie ryczałtowe

dla Klientów współpracujących z Kancelarią w oparciu o kompleksową obsługę prawną, obejmujące stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia

Wynagrodzenie
kwotowe 

polegające na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za wykonanie konkretnej usługi prawnej

Wynagrodzenie
godzinowe

polegające na rozliczeniu świadczonej pomocy prawnej na podstawie poświęconego przez Kancelarię czasu na realizację zlecenia

Stosowane przez nas stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy i są ustalane indywidualnie z Klientem

kontakt

Zachęcamy do kontaktowania się z prawnikami Kancelarii w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Karol Ogonowski

Al. Wojska Polskiego 7 - II piętro
70-470 Szczecin